วันพฤหัสบดีที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2551

แบบทดสอบ

แบบทดสอบ

1. ข้อใดกล่าวถึงอินเตอร์เน็ต(Internet)ได้ถูกต้องที่สุด
1.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ที่เชื่อมต่อถึงกันทั่วโลก
2.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในองค์การ
3.เครือข่ายคอมพิวเตอร์ภายในประเทศ
4.ถูกทุกข้อ


2. อินเตอร์เน็ต ถูกพัฒนามาจากระบบเครือข่าย
1.Micro Net
2.NECTEC
3.MILNET
4.ARPANET


3. Protocol หมายถึงข้อใด
1.หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่ในระบบเครือข่าย
2.เว็บไซต์ที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลหลาย ๆ ประเภท
3.ภาษาสื่อสารของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่อยู่บนอินเตอร์เน็ต
4.ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต


4. 164.115.31.64 หมายถึงสิ่งใด
1.E- mail Address
2.IP Address
3.Internet Account
4.DNS


5. ชื่อเครื่องในระบบอินเตอร์เน็ตที่ใช้ IP Address คือข้อใด
1.Protocal
2.TCP/IP
3.Domain Name Server (DNS)
4.HTTP


6. ISP หมายถึงข้อใด
1.ผุ้ให้บริการทางด้านการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต
2.ผู้ให้บริการเว็บไซต์ค้นหาข้อมูล
3.ผู้ให้บริการอีเมล์
4.ผู้ให้บริการเนื้อที่สร้างโฮมเพจบนอินเตอร์เน็ต


7. เป็นอุปกรณ์แปลงสัญญาณระหว่างคอมพิวเตอร์กับโทรศัพท์
1.เมาส์
2.โมเด็ม
3.ปริ้นเตอร์
4.คีย์บอร์ด


8. บริการซื้อขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต
1.E-mail
2.E-Learning
3.E-Commerce
4.E-Library


9. URL หมายถึงข้อใด
1.ที่อยู่ของผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
2.ที่อยู่อีเมล์
3.หน้าแรกของเว็บไซต์
4.ตำแหน่งที่อยู่ของเว็บไซต์


10. โปรแกรมที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลบนอินเตอร์เน็ต
1.Search Engine
2.Web Editor
3.Web Browser
4.Web Server

11. ส่วนขยายของ URL บอกประเภทองค์กรทางทหารคือข้อใด
1.com
2.net
3.mil
4.gov


12. โปรแกรม Web Browser ที่นิยมใช้ปัจจุบันคือ
1.Counter Strike
2.ICQ
3.PIRCH
4.Internet Explorer


13. ข้อใดหมายถึง Search Engine
1.เว็บไซต์ค้นหาข้อมูลอัตโนมัติ
2.เว็บไซต์ให้บริการฟรีเมล์
3.เว็บไซต์ให้บริการเนื้อที่สร้างโฮมเพจ
4.เว็บไซต์ขายสินค้าบนอินเตอร์เน็ต


14. ข้อใดเว็บไซต์ที่ช่วยในการค้นหาข้อมูลบนอินเตอรเน็ต
1.www.sanook.com
2.www.yahoo.com
3.www.lycos
4.ถูกทุกข้อ


15. กลุ่มคำ ที่ใช้ในการค้นหาข้อมูลเรียกว่าอะไร
1.Password
2.Keyword
3.Microsoft word
4.Keygen

เฉลยแบบทดสอบ
1.1 2.4 3.3 4.2 5.3 6.1 7.2 8.3 9.4 10.1 11.3 12.4 13.1 14.4 15.2

ไม่มีความคิดเห็น: